Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
egur.
A. Sarasua. (CC-By-SA)
1 . egur. iz. (TE). Leña para fuego. Egurra: burdixa bete eta narra beste hainbeste, hogeta hamar errial izaten zalakuan nago. Ik. subil, tronbil.
2 . egur. iz. (ETNO). Madera. Hau egur berdia dok eta ez jok balixo sutarako be. / Teillaturako edadeko egurra bihar juat. / Egur biribil bat ekarri bihar juat atxur kertena egitteko. / Hau dok egur biziosua!, zihero okertu dok. / Hau egurrau igar-igarra daok. / Hau egur zaharra dok, honekin ezin neikek ezer egin. Ik. zur.
egur-abar. iz. (TE). Leña menuda; rama delgada, ramita. "Ramas delgadas del árbol de que se ha hecho leña" (TE, 306). Egur-abarra batu basuan, txortak eiñ, kalera jatxi eta saldu, bizimoduari laguntzeko baserrittar askon zeregiña.
egur-baso. iz. (ETNO). Bosque comunal para leña y madera; ejido. Ik. egurtza, su-egur, usa, ehuno.
egur-batze. iz. (TE). Recogida de leña. "El recoger la leña en el deshecho de los montes, lo mismo que espal-batzia, fue recurso de vida para muchos parados en los años críticos de 1920-30, generalizándose la voz como tópico común" (TE, 306). Jornalik ez eta, zénbatek erabixen egur-batzia bizimodu letz... Ik. ezpal-batze.
egur-karga (karga-egur). iz. (ETNO). Carga de madera que se lleva a cuestas.
egur-zan. iz. (ETNO). Veta. Ik. arapo, izpi.
egurra egon. esap. (TE). Haber incidentes; haber jaleo. "Haber palos con motivo de cualquier apasionamiento" (TE, 307). Egurra egon da gaur Untzagako Plazan.
egurra landu. du ad. (ETNO). Tallar la madera; trabajar la madera. Zarautzen bajaukat egurra lantzen daben lagun bat, ha dok artistia ha!. Ik. burdiñia landu.
egurra zehetu (egurra txikittu). du ad. (ETNO). Cortar / partir leña.
egurrezko metro. iz. (ETNO). Metro de madera. Egurrez egindako eta batu egin leikian neurtzeko tresna. Arotzak erabiltzen dabena, esate baterako.
egurdun. iz. (ETNO). Maderero,-a, que comercia con la madera, tratante de madera. Egurduna da deitzeko, eta ez dau deitxu!, egurduna....
Eguren [Egiguren]. b. iz. (TE). Eguren (caserío). Eguren, Loixola eta Eizkua, Kiñarra ballian.
egurreta. iz. (ETNO). Trabajos relacionados con la obtención y acarreo de leña. Ik. bedarrondota, kargata, lurreta.
Egurrola. abiz. (TE). Egurrola (apellido). Egurrolatarrak baziran Eibarren.
egurrola. iz. (TE). Aserradero. Ik. zerratoki.  Zerratokixa edo zerrategixa esaten da.
egurtoki. iz. (ETNO). Almacén de leña; leñero. Sutarako egurrak pillatu eta gordetzen diran lekua. / Egurra gordetzeko txabolia edo lekua. (ETNO).
egurtza. iz. (TE). Bosque comunal para leña y madera; ejido. "Herrixak izendatutako basoak, nondik bizilagunentzako egur horniketa egiten zan" (AN). /  "Monte donde se saca leña" (TE, 307). Lehenago ziran herrixan egurtzak, su-egurra ataratzeko auzuak, eta etxegintzarako bihar zan zura. Ik. su-egur, egur-baso, usa, ehuno.  Egurças (egurtzak). (EOYE, 1498, 94, 445 or. (JEL)).
eguteralde [eguteralde]. iz. (TE). Este, levante, oriente. Egutera-aldera begira zan Joxio baserrixa. Anton. sartalde. Ik. eguzkialde, goizalde, sortalde.
eguzki (euzki ). iz. (TE). Sol. Euzkixa, antxiñako herri askotan, Jaungoiko nausiña.  Berba egitteko orduan /g/ galdu egitten da, silaba biko berbia geratuz: euzki. Bardiña gertatzen da bere eratorri guztiekin.
eguzki-arte (euzki-arte). iz. (ETNO). Claro entre nubes; nubes y claros.
A. Sarasua. (CC-By-SA)
eguzki-bedar. iz. (ETNO). Girasol (Helianthus annuus). Ik. eguzki-lora.
eguzki-begi (euzki-begi). iz. (TE). Punto en donde el sol da de lleno; sol frontero; solana; solanar; solejar. Baserri haura, eguzki begi-begixan dago. Ik. eguzkialde.
eguzki-galda (euzki-galda). iz. (TE). Sol abrasador. Eguardiko euzki-galdatan etorri bihar izan da. / Eguardiko euzki-galdia hartu genduan Elosura heldu baiño lehen.
eguzki-galdatan egon. esap. (ETNO). Estar a pleno sol, bajo un sol abrasador. Bero haundixa daguanian, eguzkittan, eguzkixak gehixen joten daben tokixan egotia, kiskaltzen. Zelan egon leike hor, eguzki-galdatan?!: zuek itzelak zara.... Ik. sargori, bero-galda.
eguzki-leku (euzki-leku). iz. (TE). Lugar o sitio soleado. Leku eguzkitsua, eguzki-begixa. Arrate ballia, euzki-lekua.
eguzki-lora. iz. (ETNO). Cardo rizado (Carlina acaulis). Ik. eguzki-bedar, kardu-lora.
eguzki-sarrera (euzki-sarrera) [eguzki-sarrera]. iz. (TE). Puesta de sol. Ik. eguzki-sartuera, eguzkixan sarrera.
eguzki-sartuera (euzki-sartuera) [eguzki-sarrera]. iz. (TE). Puesta del sol; sol poniente. Zerua garretan egon da euzki-sartueran. Ik. eguzki-sarrera, eguzkixan sarrera.
eguzkixa ataratzeko (euzkixa-ataratzeko) [eguzkia ateratzeko]. iz. (TE). Mariquita (Coccinella septempunctata). "Nombre que dábamos los chicos a la Coccinela septen punctata" (TE, 364). Hegan jarri deigun euzkixa ataratzekua, euririk ez deixan eiñ eguen arrasaldia danetik. Ik. matxingonagorri, marigonagorri, marigorringo, matxingorri.
eguzkixa hartu (euzkixa hartu) [eguzkia hartu]. du ad. (TE). Tomar el sol. Neguan eta zahartzara, gauza gozua euzkixa hartzia bake-baketan.
eguzkixak pasau (euzkixak pasau) [eguzkiak pasatu]. du ad. (TE). Coger, pillar una insolación. Euzki-begittan hain luzero egon biarrakin, euzkixak pasau eban.
eguzkixan sarrera (euzkixan sarrera). iz. (TE). Puesta del sol; sol poniente. Euzkixan sarreriak beti emoten dau itzalpena. Ik. eguzki-sarrera.
eguzkixan urtera (euzkixan urtera). iz. (TE). Salida del sol; sol naciente. Goizian euzkixan urteriak dakarren poza, arrasian euzkixan sartueriak, tristuria.
eguzkialde.
1 . eguzkialde (euzkialde) [eguzki-alde]. iz. (TE). Este, levante, oriente. Jakob eta Esau, Euzkialdeko herri haundi biren aitak, bikixak ziran. Anton. ostalde, sartalde. Ik. eguteralde, goizalde, sortalde.
2 . eguzkialde (euzkialde) [eguzki-alde]. iz. (TE). Lado soleado; solana. Gure arte estuan, Mandiola, Gorosta eta Arrate euzkialdian. Ik. eguzki-begi.
eguzkitsu (euzkitsu). izond. (TE). Soleado,-a. Erosi deigun baserrixa, izan deilla behintzat euzkitsua, nahiz da ostian apaindu haundirik ez.
eguzkittarako (euzkittako, euzkittarako) [eguzkitako]. iz. (TE). Sombrilla, parasol. Juan zaittez euzkittarakuakin, oingo euzkixak, martixan garanetik, buruko miña emoten dau ba. / Hobe izango litzake esango bagenduke "euzkittarakua" edo bai "euritarakua", bixetarako aukeria dabenian. Ik. eurittarako, guardasol.  Ez da erabiltzen.  "Que debía decirse en lugar de guardasola" (TE, 364).
ehitza [ehiza]. iz. (TE). Caza. Ehitzarik egon ez arren inguruetan juan daneko urte askuan, ehizarixa bada ugari gure artian. Ik. kaza.
ehitzari (ehizari, itzari, itxari) [ehiztari]. iz. (TE). Cazador,-a. Ehitzarik egon ez arren inguruetan juan daneko urte askuan, ehizarixa bada ugari gure artian. / "Kazarixa" esatia "itxarixa", "itzarixa" edo "ehitzarixan" ordez, ointsukua izan bihar dau. / Ibillilarixa, errotarixa, labarixa, ehitzarixa. Ik. kazari.  "En Eibar, Itxari perdura como sobrenombre y se ha generalizado kazari" (TE, 308).
ehiza-aldi [ehizaldi]. iz. (OEH). Cacería. Goizian goiz, eziñ huts eiñdako ehiza-aldi baten partian izan bihar zala basurdian aurka. (Ibilt 484).
ehortzi, ehortze [ehortzi, ehorzte]. du ad. (OEH). Enterrar. Aindu eban bere emazte bihurra ehortzia. (Ibilt 490).  Ez da Eibarko berbia. Lurra emon eta enterrau erabiltzen dira.
Ehulia. gatxiz. (TE). Ehulia (apodo). Eibarren ziran Ehulianekuak eta baitta Tejeruanekuak.
© Jaione Isazelaia
1 . ehun. iz. (TE). Tejido; tela. Linu-hariz egindako oihala, telia. / "Tejido crudo de hilo" (TE, 360). Ehunliak atara desta ehuna hamar izaratarako laiñ.
2 . ehun (egun). zenbtz. (TE). Cien. Kardinala da. Egun errialekua galdu jakola diño Pellok, kaletik etxerakuan.  TEk sistematikamente darabil egun aldaeria, bai bakarrik danian, bai numero konpuestuetan: berregun, iruregun, lauregun, bostegun eta abar. Gaur egunian ez da hainbeste erabiltzen, eta hiatuakin edo diptonguakin esaten da: eun.